Služby na úseku súkromnej bezpečnosti

 Strážna služba

 • ochrana majetku na verejne prístupnom mieste,
 • ochrana osoby,
 • ochrana majetku a osoby pri preprave,
 • ochrana prepravy majetku a osoby,
 • zabezpečovanie poriadku na mieste zhromažďovania osôb,
 • prevádzkovanie zabezpečovacieho systému alebo poplachového systému, prevádzkovanie ich častí, vyhodnocovanie narušenia chráneného objektu alebo chráneného miesta,
 • vypracúvanie plánu ochrany
 • monitorovanie činnosti osoby v uzavretom priestore alebo na uzavretom mieste.

 Detektívna služba

 • hľadanie osoby,
 • hľadanie majetku,
 • získavanie údajov, ktoré môžu slúžiť ako dôkazný prostriedok v konaní pred súdom alebo správnym orgánom,
 • získavanie údajov o osobnom stave fyzickej osoby a získavanie informácií o konaní fyzickej osoby alebo
 • právnickej osoby alebo o ich majetkových pomeroch,
 • získavanie informácií v súvislosti s vymáhaním pohľadávky alebo
 • získavanie údajov o protiprávnom konaní ohrozujúcom obchodné tajomstvo.

 Odborná príprava a poradenstvo

 • príprava na výkon strážnej služby,
 • príprava na výkon detektívnej služby,
 • príprava na výkon profesionálnej cezhraničnej prepravy eurovej hotovosti cestnou dopravou,
 • poskytovanie odborných rád pri prevádzkovaní profesionálnej cezhraničnej prepravy eurovej hotovosti cestnou dopravou,
 • poskytovanie odborných rád pri prevádzkovaní strážnej služby alebo
 • poskytovanie odborných rád pri prevádzkovaní detektívnej služby.

 Kurzy SBS

 • odborná príprava pre ziskanie preukazu odbornej spôsobilosti typu S,
 • odborná príprava pre ziskanie preukazu odbornej spôsobilosti typu P.

Pre podrobnosti o našich službách nás môžete kontaktovať