O skúške odbornej spôsobilosti SBS

Prihlásenie na skúšku odbornej spôsobilosti SBS

Osobu na skúšku vždy prihasuje osoba akreditovaná Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky (školiace zariadenie SBS). Termín a miesto konania skúšky oznámi ministerstvo akreditovanej osobe najmenej 15 dní pred konaním skúšky. Skúška sa musí vykonať najneskôr do troch mesiacov od podania prihlášky na skúšku. Za každého uchádzača prihláseného na skúšku akreditovaná osoba zaplatí správny poplatok. Skúška odbornej spôsobilosti sa vykonáva vždy pred trojčlennou komisiou.

Náležitosti prihlášky na skúšku odbonej spôsobilosti SBS

Prihláška na skúšku obsahuje:

 1. zoznam uchádzačov, ktorí sú prihlásení na skúšku, s uvedením mena, priezviska, titulu, rodného priezviska, dátumu a miesta narodenia, rodného čísla a adresy pobytu,
 2. čas a miesto konania odbornej prípravy,
 3. navrhované miesto a čas konania skúšky,
 4. údaj o tom, či uchádzač je prihlásený na prvú skúšku alebo na opravnú skúšku.

Prílohy prihlášky na skúšku:

 1. doklad o zaplatení správneho poplatku za podanie prihlášky na skúšku,
 2. doklady a čestné vyhlásenia preukazujúce bezúhonnosť a spoľahlivosť uchádzača.
Na skúšku potrebujete priniesť
 • občiansky preukaz,
 • kolky v hodnote 16,50 eur ak ich pre Vás nezebezpečí školiace zariadenie,
 • osvedčenie o absolvovaní odbornej prípravy.
Časti skúšky

Súška sa vykonáva v štátnom jazyku.

 1. písomný test,
 2. ústna skúška.
Písomný test
 1. Písomný test na skúšku typu S obsahuje 24 otázok s tromi odpoveďami, z ktorých len jedna je správna.
 2. Písomný test na skúšku typu P obsahuje 36 otázok s tromi odpoveďami, z ktorých len jedna je správna.
 3. Písomný test na skúšku typu CIT obsahuje 36 otázok s tromi odpoveďami, z ktorých len jedna je správna.

Odpoveď uchádzač označí krížikom v zápisnici o vykonaní skúšky. Opravu označenej odpovede vykoná uchádzač zakrúžkovaním označenej odpovede a opätovným označením novej odpovede krížikom. Do hodnotenia testu sa započítavajú dve opravy odpovedí pri otázkach s najnižším poradovým číslom.

Čas na vypracovanie písomného testu je 40 minút vrátane vypísania osobných údajov. Jednotlivé otázky sa hodnotia podľa náročnosti jedným až tromi bodmi. Na úspešné zvládnutie písomného testu skúšky typu S je potrebné získať najmenej 80 % bodov z najvyššieho počtu bodov. Na úspešné zvládnutie písomného testu skúšky typu P a CIT je potrebné získať najmenej 90 % bodov z najvyššieho počtu bodov.

Skúšobná komisia umožní na požiadanie uchádzača, ktorý na písomnom teste nevyhovel, nahliadnuť do zápisnice o priebehu skúšky.

Ústna skúška

Na ústnej skúške si uchádzač vyberie dve otázky. Na odpoveď sa môže pripraviť písomne počas 15 minút. Odpoveď trvá najdlhšie 30 minút.

Hodnotenie ústnej skúšky na návrh jednotlivých členov skúšobnej komisie schvaľuje skúšobná komisia väčšinou hlasov.

Celkové hodnotenie skúšky

Uchádzač na skúške vyhovel, ak získal potrebný počet bodov z písomného testu a na ústnej skúške preukázal odborné vedomosti; inak nevyhovel. Výsledok skúšky oznámi uchádzačovi predseda skúšobnej komisie po skončení skúšky.

Možný počet skúšok:
 1. riadna skúška,
 2. opravná skúška,
 3. druhá opravná skúška.

Opravnú skúšku možno vykonať najneskôr do šiestich mesiacov od vykonania poslednej skúšky.

Uchádzača, ktorý nevykoná skúšku do šiestich mesiacov od absolvovania odbornej prípravy alebo nevykoná opravnú skúšku do šiestich mesiacov od vykonania poslednej skúšky alebo úspešne nevykoná druhú opravnú skúšku, možno prihlásiť na skúšku až po opätovnom absolvovaní odbornej prípravy.

Vydanie preukazu SBS

Po úspešnom absolvovaní skúšky je na mieste osobe vydaný preukaz odbornej spôsobilosti príslušného typu ak osoba spĺňa podmienku bezúhonnosti a spoľahlivosti.

Chcete pracovať v oblasti súkromnej bezpečnosti?